Procedura kontroli frekwencji uczniów

w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Wojtyły w Łomiankach


I. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów

 1. Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia na zajęciach, w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie, odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami oraz powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy.
 3. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 10 dnia kolejnego miesiąca).
 4. Rodzice zwracają się z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności swoich dzieci wyłącznie w formie pisemnej.
 5. Prośba o usprawiedliwienie winna być zapisana w dzienniczku ucznia i zawierać:
  • datę usprawiedliwianej nieobecności,
  • wymiar (w dniach lub godzinach w przypadku nieobecności na części zajęć),
  • przyczynę,
  • wyraźny podpis rodzica lub prawnego opiekuna.
 6. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub telefonicznie wychowawcy klasy o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej 3 dni.
 7. W przypadku nie poinformowania szkoły przez rodzica o nieobecności ucznia w szkole trwającej powyżej 3 dni, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.
 8. Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 3 dni roboczych od przyjścia do szkoły. W przeciwnym wypadku nieobecność jest nieusprawiedliwiona. Obowiązek dostarczenia prośby o usprawiedliwienie w wyznaczonym terminie spoczywa na rodzicach.
 9. Wychowawca w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach (wyjazd rodzica, pobyt w szpitalu itp.) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie.
 10. Wychowawca nie usprawiedliwia pojedynczych nieobecności bez wcześniejszego zwolnienia rodzica. Ma również prawo nie akceptować wszystkich powodów nieobecności ucznia w szkole i pozostawić te godziny jako nieusprawiedliwione.
  Katalog przyczyn nieobecności uzasadnionych:
  • zły stan zdrowia,
  • pilny wyjazd do: lekarza, poradni specjalistycznej, itd.,
  • udział w wyjątkowo ważnych dla ucznia zajęciach, egzaminach, zorganizowanych wyjazdach pozaszkolnych,
  • udział ucznia w wyjątkowo ważnych dla rodziny uroczystościach czy zdarzeniach,
  • inne, uznane przez wychowawcę za uzasadnione.
  • Za bezpodstawne nadużywanie próśb o zwolnienie ucznia odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
  • Spóźnienie na lekcję powyżej 15 min traktowane jest jak godzina nieobecna i jest usprawiedliwiane jak każda inna nieobecna godzina.

II. Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych

 1. Z poszczególnych lekcji w danym dniu ucznia może zwolnić:
  • wychowawca klasy po okazaniu przez ucznia pisemnej prośby o zwolnienie od rodzica (prawnego opiekuna).
  • za zgodą dyrektora szkoły – nauczyciela – opiekuna, w przypadku uczniów, którzy zostają pod jego opieką i reprezentują szkołę w trakcie zawodów sportowych, olimpiad, konkursów itp.
  • za zgodą dyrektora szkoły – pedagoga szkolnego z powodu nieobecności wychowawcy klasy, po okazaniu pisemnej prośby o zwolnienie od rodzica (prawnego opiekuna).
 2. W przypadku zwolnienia z zajęć ucznia reprezentującego szkołę, w dzienniku wychowawca wpisuje „zw.” i przyjmuje przy wyliczaniu frekwencji, że uczeń był obecny na zajęciach. W pozostałych przypadkach wpisuje się nieobecność usprawiedliwioną.
 3. Zwolnienie ucznia chorego z zajęć lekcyjnych w danym dniu:
  • na podstawie informacji o stanie zdrowia ucznia, decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje rodzic/opiekun prawny. W przypadku rozmowy telefonicznej osoba kontaktująca się z rodzicem/opiekunem prawnym w dokumentacji ( dzienniku lekcyjnym) zapisuje informację o przebiegu rozmowy: imię i nazwisko osoby zwalniającej, godzinę połączenia).
  • w sytuacji, kiedy na podstawie diagnozy pielęgniarki, lekarza nie jest wskazane, aby uczeń sam opuścił szkołę, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do osobistego odbioru ucznia. Do czasu przybycia rodzica uczeń pozostaje pod opieką pielęgniarki, pedagoga, dyrektora szkoły lub osoby wyznaczonej.
  • w przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym lub jego odmowy odebrania ucznia, uczeń pozostaje na terenie szkoły ( na zajęciach lekcyjnych lub w gabinecie pielęgniarskim) do końca zajęć lekcyjnych, zgodnych z planem lekcji w danym dniu.
 4. Wychowawca może nie wyrazić zgody na zwolnienie z zajęć jeśli zdarzają się one zbyt często lub nie istnieje uzasadniona konieczność zwolnienia.
 5. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego mają obowiązek przebywać w miejscu, w którym pozostała część klasy odbywa zajęcia. Jeżeli wychowanie fizyczne jest pierwszą lub ostatnią lekcją, rodzic może złożyć pisemne oświadczenie, że bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka podczas trwania tych zajęć i wyraża zgodę na pobyt dziecka w domu.
 6. Wychowawca klasy zbiera i przechowuje przez cały rok szkolny dokumenty (prośby o usprawiedliwienia od rodziców, zwolnienia lekarskie, itd.), które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia uczniów.
 7. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności prośby o usprawiedliwienie wychowawca ma obowiązek ustalić, czy dana prośba o zwolnienie/usprawiedliwienie jest autentyczne. Celem wyjaśnienia tej sytuacji może zaprosić rodziców do szkoły.

III. Działania dyscyplinujące

 1. W przypadku częstych spóźnień ucznia na zajęcia – powyżej 10 w miesiącu wychowawca powiadamia rodziców o tym fakcie.
 2. Interwencję w sprawie nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia podejmuje wychowawca klasy. Wychowawca jest zobowiązany do udzielenia (każdorazowo) upomnienia wychowawcy klasy uczniowi, który w przeciągu jednego miesiąca opuścił bez usprawiedliwienia 10 godzin lekcyjnych. O upomnieniu informowani są rodzice ucznia w formie ustnej lub pisemnej. Oba fakty odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w miejscach do tego przeznaczonych.
 3. Dwukrotne udzielenie upomnienia wychowawcy lub 20 h nieusprawiedliwionych liczone od początku roku szkolnego, skutkuje naganą wychowawcy oraz obniżeniem oceny zachowania zgodnie z kryteriami oceny zachowania. O naganie informowani są rodzice ucznia w formie pisemnej. Uczeń jest zobowiązany przekazać pismo rodzicom do podpisu a następnie potwierdzone i podpisane złożyć u pedagoga szkolnego.
 4. Jeżeli uczeń w dalszym ciągu opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia (powyżej 30 h) – wychowawca kieruje go na rozmowę dyscyplinującą z pedagogiem, która odbywa się w obecności wychowawcy i rodziców. Jeżeli takie nieobecności będą się powtarzały w następnych miesiącach wychowawca o tym fakcie powiadamia dyrektora szkoły.
 5. Wobec ucznia, który opuścił powyżej 100 godzin w semestrze, mimo usprawiedliwienia, stosuje się procedurę wyjaśniającą.
 6. Uczniowi, który opuści w ciągu całego roku szkolnego 20 i więcej godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, a otrzyma dwie oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego, rada pedagogiczna może nie wyrazić zgody na drugi egzamin poprawkowy w terminie sierpniowym.

IV. Postępowanie w przypadku niespełnienia obowiązku nauki

 1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do szczegółowego informowania pedagoga szkolnego o uczniach niespełniających obowiązku nauki (nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % godzin).
 2. Na wniosek pedagoga szkolnego dyrektor szkoły stosuje upomnienie w stosunku do rodziców ucznia niespełniającego obowiązku nauki, które zobowiązuje do podjęcia wymienionego obowiązku w terminie 7 dni od daty doręczenia upomnienia.
 3. W razie nie wykonania obowiązku we wskazanym terminie, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie egzekucji administracyjnej. Ponadto dyrektor powiadamia Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego o zagrożeniu demoralizacją.

V. Postępowanie w przypadku ucznia pełnoletniego

 1. Uczeń pełnoletni może zostać skreślony z listy uczniów w trakcie semestru za nieusprawiedliwione opuszczenie zajęć lekcyjnych w ilości przekraczającej dwukrotną liczbę godzin wynikających z tygodniowego planu nauczania.
 2. Z uczniem pełnoletnim nie uczęszczającym na zajęcia lekcyjne zostaje podpisany kontrakt (w obecności wychowawcy i pedagoga) zobowiązujący do regularnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych (jeżeli istnieje taka możliwość, wskazana jest obecność rodzica). Kontrakt może być podpisany tylko raz podczas cyklu edukacji.
 3. W przypadku złamania kontraktu zostaje wszczęta procedura skreślenia z listy uczniów. Wniosek o skreślenie przygotowuje wychowawca ucznia (wg wzoru)
 4. W przypadku, kiedy nie ma fizycznej możliwości podpisania kontraktu z powodu nieobecności ucznia lub odmowy podpisania kontraktu przez ucznia, pedagog szkolny pisemnie informuje ucznia i rodziców/opiekunów prawnych o możliwości skreślenia z listy uczniów.
 5. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o doręczeniu pisma do zainteresowanych w przypadkach dalszej nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, zostaje wszczęta procedura skreślenia z listy uczniów.
 6. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego.
 7. Uczeń skreślony z listy uczniów z powodu wysokiej absencji nie może być ponownie przyjęty do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.